Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358522 (2019-535818)
Referentienummer:SCK•CEN-PPP0QA-366/9068/2019-088--F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:31/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Stellingbouw ter ondersteuning voor de In-service-inspecties van de BR2 installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut, Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel/Bruxelles BE, Mevrouw Annelies Dirkx
+32 14332967
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: BE0406568867
Herrmann-Debrouxlaan 40
Brussel/Bruxelles
1160
Mevrouw Annelies Dirkx
Telefoon: +32 14332967
aanbestedingen@sckcen.be
Fax: +32 26611958
www.sckcen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/366/QA/2019
https://eten.publicprocurement.be
Andere

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Stellingbouw ter ondersteuning voor de In-service-inspecties van de BR2 installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019-088-AD

zie II.2.4


SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut, Boeretang 200 te 2400 Mol


Stellingbouw ter ondersteuning ISI testen in BR2: tijdens het "In-Service Inspectie (ISI)"-programma van het primaire koelcircuit van de BR2 Material Test Reactor (MTR), moet voor de leidingen, kleppen, lassen, bouten en tanken die zich onder de te inspecteren componenten bevinden de bereikbaar zo goed mogelijk voorzien worden.

Hiervoor huren we een professionele steiger/stellingbouwer in.

Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gecontroleerde zone, zodanig is er kans op besmetting.

Ervaring binnen nucleaire sector is daarom noodzakelijk.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: responstijden behandeling offerte aanvragen
Weging: 10
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 70
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 10
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 10
Looptijd in maanden 72

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Indienen van een "Dun & Bradstreet" of "Graydon" of gelijkwaardig Beoordelingsrapport:

De risico-indicator voor snel en duidelijk inzicht in het prestatievermogen van een onderneming.


1. Zwakke of negatieve scores vormen mogelijk aanleiding tot weigering van kandidatuurstelling!


1. - Overeenkomstig Aannemerserkenning F (Metaalconstructies) / Klasse 1

- Uitvoerders moeten beschikken over een veiligheidsmachtiging van het niveau "GEHEIM" !


1. §.1) Voor te leggen bewijsstukken 'Ervaring afgelopen 5 jaar (niveau bedrijf'):

• Referenties van min. 4 vergelijkbare diensten in nucleaire/besmette omgevingen.

/

§.2) Voor te leggen bewijsstukken 'Ervaring/kwalificatie van het personeel via CV'

• Uitvoerende personeelsleden moeten de Nederlandse taal machtig zijn daar de communicatie in deze taal zal gebeuren.

Dit moet uit de CV's blijken.

• Minstens 10 personen die met alle toegangsformaliteiten in orde zijn.

• vijf (5) personen met relevante ervaring in de zaken die onder bovenstaand punt 1 vallen (‘Ervaring bedrijf')

• Het bedrijf beschikt over een eigen studiedienst voor berekening en tekening van complexe stellingen (CV's van deze dienst toevoegen).

• Elke persoon van de uitvoerende ploeg moet gekwalificeerd zijn als stellingmonteur, CV's en attesten van deze personen toevoegen.

• Het bedijf voorziet per uitvoerende ploeg, 1 bevoegd persoon om de stellingen te keuren voor indienstname en bij ombouw. (CV's en attesten van deze personen toevoegen).

Vereiste erkenning: F (Metaalconstructies), klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


betreft samenloop tot vernieuwing vergunning


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-31
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Er zal een verplichte bezoekdag georganiseerd worden waarvan een eerste mogelijkheid wordt aangeboden op xxxxxx om 10:00u.

en een tweede mogelijkheid wordt aangeboden op xxxxxxx.!

Maximum 2 personen per firma worden toegelaten, beiden moeten in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging niveau 'Geheim" bij het indienen van de bezoek aanvraag.

Een kopie of bewijs van in het bezit zijn van deze veiligheidsmachtiging zal mee gestuurd worden met de bezoek aanvraag.

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07