Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358450 (2019-535776)
Referentienummer:Gemeente Oudsbergen-PPP027-1719/9013/2019/26-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:16/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Inrichting bibliotheek Opglabbeek - elektriciteitswerken
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Oudsbergen, Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen BE, Mevrouw Tanja Knoops
+32 89810103
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Oudsbergen
Nationaal identificatienummer: BE 697.609.251
Dorpsstraat 44
Oudsbergen
3670
Mevrouw Tanja Knoops
Telefoon: +32 89810103
tanja.knoops@oudsbergen.be
Fax: +32 89853779
www.oudsbergen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1719/27/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Inrichting bibliotheek Opglabbeek - elektriciteitswerken


2019/26

zie II.2.4


Hoek Kimpenstraat/Gildenstraat, 3660 Oudsbergen


Bouwen van een bibliotheek, gelegen Kimpenstraat en Kapelstraat te Oudsbergen.

Elektrische installaties.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 70

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Overeenkomstig art. 39 KB 18-04-2017 verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht, dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals bedoeld in art. 61, 62, 63 en 64 KB 18-04-2017.

De aanbestedende overheid kan de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren.

De aanbestedende overheid zal echter zelf de inlichtingen of documenten (RSZ, fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD-financiën en de verklaring voor niet-faillissement, bij werken: het bewijs van erkenning) aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen (= digiflow) gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn. Indien de aanbestedende overheid geen toegang heeft tot de documenten via digiflow kan hij dit attest opvragen aan de desbetreffende inschrijver.


1. De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische socialezekerheidswetgeving voegt bij zijn offerte een origineel R.S.Z.-attest dat aantoont dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid. Dit attest moet betrekking hebben op het laatste afgelopen kwartaal vóór de dag van de ontvangst van de offertes (artikel 62 § 3 KB 18-04-2017).

Bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan 3.000 euro, of neemt hij in geval van uitstel van betaling de afbetalingen niet strikt in acht, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62 en artikel 63 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.

Indien de inschrijver evenwel personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, voegt hij bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar bij gevestigd is.

2. De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. Het attest heeft betrekking op laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offerte.

Buitenlandse inschrijvers moeten bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de fiscale bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.

3. De inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes) of, bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de inschrijver gevestigd is.


1. zie bestek

2. zie bestek

3. zie bestek


Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 11:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 11:30

gemeentehuis Opglabbeek, Gildenstraat 1, 3660 Oudsbergen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07