Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358456 (2019-535744)
Referentienummer:RFVB-PPP0T3-174/9020/RF/18/AO/-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:10/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Verdun 646 - opdracht voor werken voor het bouwen van 3 eengezinswoningen
Beknopte beschrijving:
De opdracht is onderverdeeld in 2 loten: lot 1: de afbraak van de bestaande gebouwen; lot 2: het bouwen van 3 eengezinswoningen
Aanbestedende overheid:
Grondregie van de Stad Brussel, Emile Jacqmainlaan 1 , 1000 Brussel BE, De heer Björn De Feyter
+32 22793226
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Grondregie van de Stad Brussel
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429
Emile Jacqmainlaan 1
Brussel
1000
De heer Björn De Feyter
Telefoon: +32 22793226
björn.defeyter@brucity.be
Fax: +32 22794044
www.bruxelles.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/174/T3/2018
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verdun 646 - opdracht voor werken voor het bouwen van 3 eengezinswoningen


RF/18/AO/806

De opdracht is onderverdeeld in 2 loten: lot 1: de afbraak van de bestaande gebouwen; lot 2: het bouwen van 3 eengezinswoningen


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

afbraak


Perceel nr.: 1

Verdunstraat 646, 1130 Brussel


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 30

Nieuwbouw


Perceel nr.: 2

Verdunstraat 646, 1130 Brussel


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 240

Vereiste opties (cfr technisch bestek)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Krachtens artikel 61 van het koninklijk besluit van 18 april over de plaatsing van overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren, zijn de overtredingen die aanleiding geven tot de toepassing van de verplichte uitsluitingsmotieven bedoeld in het artikel 67 van de wet van 17 juni de volgende:

1) Deelneming aan een criminele organisatie;

2) omkoping;

3) fraude;

4) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;

5) witwassen van geld en financiering van terrorisme;

6) kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

7) het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Krachtens artikel 68 van de wet van 17 juni 2016, sluit de aanbestedende overheid een kandidaat of inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer de kandidaat of inschrijver niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds of socialezekerheidsbijdragen anderzijds.

Krachtens artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 zijn uitgesloten van deelname, de inschrijvers die

1° indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden;

2° wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

3° wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;

4° wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2;

5° wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;

6° wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

7° wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;

8° wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; of

9° wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatig...(zie opdrachtdocumenten)


1. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van alle werken uitgevoerd tijdens de afgelopen vijf jaar, vergezeld van attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. De attesten vermelden de gegevens van de bouwheer, het bedrag, de realisatiedatum en de uitvoeringsplaats van de werken en verduidelijken of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde zijn gebracht. Indien een of meerdere van deze referenties zijn gerealiseerd in het kader van een vereniging, zal de inschrijver zijn deel van de uitgevoerde werken omschrijven en verantwoorden, alsook hun kostprijs.


1. Voor lot 1: Hij voegt bij zijn offerte minstens 3 getuigschriften van goede uitvoering voor referenties vermeld in de bovengenoemde lijst, gelijkaardig omwille van hun aard (afbraak) en waarvan het bedrag minstens EUR 50.000,00 exclusief BTW is (op één zelfde locatie).Voor lot 2: Hij voegt bij zijn offerte minstens 3 getuigschriften van goede uitvoering voor referenties vermeld in de bovengenoemde lijst, gelijkaardig omwille van hun aard (woningen) en waarvan het bedrag minstens EUR 800.000,00 exclusief BTW is (op één zelfde locatie). Daarenboven toont de inschrijver aan dat voor hogervernoemde referenties een blowerdoortest werd uitgevoerd, hij zal een attest van een geslaagde Blowerdoor toevoegen aan zijn referentie.

Vereiste erkenning: lot 1: D (Bouwwerken), klasse 1;

lot 2: D (Bouwwerken), klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-27
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 11:00

Emile Jacqmainlaan 1 te 1000 Brussel, 2de verdieping,bureau 2.04


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver gehouden een plaatsbezoek uit te voeren ten laatste 5 werkdagen voor de datum van het indienen van de offertes.

De afspraak te maken bij :

Bjorn De Feyter - (bjorn.defeyter@brucity.be - T.02 279 32 26)

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van Staat
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07