Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358467 (2019-535786)
Referentienummer:WGC Brugse Poort-18-211-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:23/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
uitbreiden van een wgc wijkgezondheidscentrum
Beknopte beschrijving:
bouwen van een extra verdieping op een plat dak
Aanbestedende overheid:
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, Emilius Seghersplein 16, 9000 Gent BE, Marc Smedts
+32 92261049
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort
Nationaal identificatienummer: 0422.027.006_551145
Emilius Seghersplein 16
Gent
9000
Marc Smedts
Telefoon: +32 92261049
marc.smedts@wgcbrugsepoort.be
http://www.wgcbrugsepoort.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358467
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358467
Ypsilon architecten
Nationaal identificatienummer: 0888594729
Parkplein 20
Gent
9000
arch. Mik Thielemans
Telefoon: +32 486767313
mik@ypsilon-architecten.be
http://www.ypsilon-architecten.be
http://www.ypsilon-architecten.be
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


uitbreiden van een wgc wijkgezondheidscentrum


WGC Brugse Poort-18-211-F02_0

bouwen van een extra verdieping op een plat dak


Geraamde totale waarde: 345000.00

Gent


uitbreiding met een extra verdieping op niveau +2 van circa 100 m2


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 345000.00
Looptijd in dagen 200

het bestek kan ook bekomen worden door aanvraag per mail bij _hidden_@ypsilon-architecten.be


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


volgens de administratieve bepalingen


volgens de administratieve bepalingen


volgens de administratieve bepalingen


D(5) - P1 ( 1) - D17 (2) - D18 ( 2)


volgens de administratieve bepalingen

+ verplicht plaatsbezoek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-23
Plaatselijke tijd: 14:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-12-23
Plaatselijke tijd: 14:00

Emilius Seghersplein 16 te 9000 Gent


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
9000
Gent
9000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank van eerste aanleg
9000
Gent
9000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg
9000
Gent
9000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07