Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358474 (2019-535800)
Referentienummer:Veneco-BE0113.000714-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:13/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Riolerings- en wegeniswerken in kader van de uitbreiding van het bedrijvencentrum Krommewege te Maldegem en de ontsluiting op de N9.
Beknopte beschrijving:
Riolerings- en wegeniswerken in kader van de uitbreiding van het bedrijvencentrum Krommewege te Maldegem en de ontsluiting op de N9. Aanleg van fietspaden en infiltratiebekkens.
Aanbestedende overheid:
Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen BE, Nel Van Rentergem
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Veneco
Nationaal identificatienummer: 0200.065.765_28707
Panhuisstraat 1
Destelbergen
9070
Nel Van Rentergem
nel.vanrentergem@veneco.be
www.veneco.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358474
gemeente Maldegem
Marktstraat 7
Maldegem
9990
Sander Vancanneyt
sander.vancanneyt@maldegem.be
http://www.maldegem.be
Aquafin NV
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Johan Smet
johan.smet@aquafin.be
https://www.aquafin.be

De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen, deels voor rekening van de gemeente Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem, en deels voor Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

Veneco treedt op als opdrachtgevend bestuur bij de gunning en de uitvoering van de werken.


https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358474
Arcadis
Gaston Crommenlaan 8 bus 101
Gent
9050
Frank Vandewalle
frank.vandewalle@arcadis.be
http://www.arcadis.com
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Veneco-BE0113.000714-F02
Intercommunale
Projectontwikkeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Riolerings- en wegeniswerken in kader van de uitbreiding van het bedrijvencentrum Krommewege te Maldegem en de ontsluiting op de N9.


Veneco-BE0113.000714-F02_0

Riolerings- en wegeniswerken in kader van de uitbreiding van het bedrijvencentrum Krommewege te Maldegem en de ontsluiting op de N9. Aanleg van fietspaden en infiltratiebekkens.


Ringbaan, Maldegem


Riolerings- en wegeniswerken in kader van

de transformatie en de uitbreiding van het bedrijvencentrum

te Maldegem en de ontsluiting op de N9. Aanleg van infiltratiebekkens en fietspaden.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 11:15
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-08-09
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 11:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07