Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358479 (2019-535781)
Referentienummer:Lokeren-PPP00A-5260/9023/INFRA 20-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:12/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstelling van een ontwerper voor het wegen- en rioleringsproject Rozenstraat en aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren BE, Centrale Aankoopdienst
+32 93423017
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Lokeren
Nationaal identificatienummer: BE207463402
Groentemarkt 1
Lokeren
9160
Centrale Aankoopdienst
Telefoon: +32 93423017
cad@lokeren.be
Fax: +32 93423019
www.lokeren.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5260/0A/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstelling van een ontwerper voor het wegen- en rioleringsproject Rozenstraat en aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


INFRA 2014/147 (deel 2019)

zie II.2.4


Grondgebied Lokeren


Het wegdek van de Rozenstraat bevindt zich niet overal in even goede staat en het fietspad voldoet niet langer aan de huidige richtlijnen. Bovendien ligt in het deel t.h.v. de N70 nog steeds geen riolering: de woningen wateren af naar (al dan niet ingebuisde) grachten waardoor de afwatering absoluut niet optimaal is met verontreiniging in de grachten en waterlopen tot gevolg. In de rest van de Rozenstraat ligt een gemengde riolering maar deze bevindt zich niet overal in even goede staat.

De stad plant dan ook de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel en de bijhorende wegeniswerken in de Rozenstraat.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Visie bureau
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Toegepast plan van aanpak - Projectmethodiek
Weging: 25
Prijs
Weging: 60
Looptijd in dagen 180

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, moet de inschrijver bewijzen bij zijn inschrijving dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria (zie bestek, Punt A.1.3., b).


1. Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar. Uit deze lijst moeten minimum 3 gelijkaardige referenties blijken voor de ontwerpen m.b.t. wegen- en riolering-, en afkoppelingswerken:

- Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd;

- Indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen, of bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener;

- De opgave van de referenties bevat minstens volgende informatie (indien van toepassing):

- Naam van de opdrachtgever;

- Plaats en omschrijving van de opdracht;

- Kostprijs van de werken;

- Opleveringsdatum en uitvoeringstermijn;

- Taak van de inschrijver.


1. Uit deze lijst moeten minimum 3 gelijkaardige referenties blijken voor de ontwerpen m.b.t. wegen- en riolering-, en afkoppelingswerken.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-12
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-04-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07