Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358482 (2019-535791)
Referentienummer:NBB-ORDGCC-C329AF00EFEC11E9BF560050568E52A8-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:09/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Niet-openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: -
Onderwerp:
Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers
Beknopte beschrijving:
Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers
Aanbestedende overheid:
NATIONALE BANK VAN BELGIE, de Berlaimontlaan 14 Brussel BE, DIENST AANKOPEN
+32 22215090
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


NATIONALE BANK VAN BELGIE
de Berlaimontlaan 14
Brussel
DIENST AANKOPEN
Telefoon: +32 22215090
caa@nbb.be
Fax: +32 22213106
https://www.nbb.be/
https://www.nbb.be/
www.nbb.be
https://eten.publicprocurement.be
Centrale bank

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers


2019-1530

Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers


Geraamde totale waarde: 160000

Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 160000
Looptijd in maanden 48
3
100

www.nbb.be > Over de Nationale Bank > Overige > Overheidsopdrachten


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1) Een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017.
2) Het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's.


De jaarrekeningen


De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Criterium 1: solvabiliteit (> 20%), Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1), Criterium 3: eigen vermogen (positief), Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief), Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande), Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande), Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.


Referentielijst van soortgelijke leveringen


Een referentielijst van soortgelijke leveringen (veiligheidssluitzegels met barcodes) uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag. Minimum 1 geldige referentie.


AFDELING: PROCEDURE


Niet-openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 17:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-01-09
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Kandidaten uit derde landen buiten de EER kunnen slechts een aanvraag tot deelneming indienen indien zij een beroep kunnen doen op een internationaal verdrag zoals de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) die werd gesloten in het kader van de WHO. In die gevallen dienen zij een verklaring toe te voegen met een verduidelijking van de wettelijke basis op grond waarvan zij aan de opdracht deelnemen.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Telefoon: +32 22349470
Fax: +32 22349842
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07