Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358488 (2019-535806)
Referentienummer:Prov_VB-TEL/internet2020-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:14/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor internet toegang en dataverbindingen via glasvezel voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant
Beknopte beschrijving:
Leveren van internet toegang en (MPLS) dataverbindingen op basis van glasvezel infrastructuur.
Aanbestedende overheid:
Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven BE
+32 16267911
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Provincie Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0253.973.219_19952
Provincieplein 1
Leuven
3010
Telefoon: +32 16267911
internet2020@vlaamsbrabant.be
Fax: +32 16267908
www.vlaamsbrabant.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358488
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358488
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Prov_VB-TEL%2Finternet2020-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor internet toegang en dataverbindingen via glasvezel voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant


Prov_VB-TEL/internet2020-F02_0

Leveren van internet toegang en (MPLS) dataverbindingen op basis van glasvezel infrastructuur.


Geraamde totale waarde: 220000.00

Leuven


Raamcontract voor internet en data diensten.


Gunningscriteria
Kostencriterium Naam: Prijs
Weging: 50
Kostencriterium Naam: Kwaliteit aanbod
Weging: 30
Kostencriterium Naam: SLA voorwaarden
Weging: 20
Waarde zonder btw 221000.00
Looptijd in maanden 48

De contracten kunnen worden verlengd onder voorwaarden die in het bestek beschreven staan.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07