Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358496 (2019-535829)
Referentienummer:Sjabi-A1908 Libos Lippelo-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:19/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
vervanging dak en renovatie gevel straatvleugel basisschool Libos Lippelo (2890 Puurs-Sint-Amands)
Beknopte beschrijving:
vervanging dak en renovatie gevel straatvleugel basisschool Libos Lippelo (2890 Puurs-Sint-Amands)
Aanbestedende overheid:
Sint-Jan Berchmansinstituut vzw, Schuttershofstraat 17, 2870 Puurs BE, Bruno Callaert
+32 496807047
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Sint-Jan Berchmansinstituut vzw
Nationaal identificatienummer: 0413.775.274_534474
Schuttershofstraat 17
Puurs
2870
Bruno Callaert
Telefoon: +32 496807047
bruno.callaert@edpnet.be
www.sjabi.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358496
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358496
school

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


vervanging dak en renovatie gevel straatvleugel basisschool Libos Lippelo (2890 Puurs-Sint-Amands)


Sjabi-A1908 Libos Lippelo-F02_0

vervanging dak en renovatie gevel straatvleugel basisschool Libos Lippelo (2890 Puurs-Sint-Amands)


Geraamde totale waarde: 179834.35

2890 Lippelo


vervanging dak en renovatie gevel


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 179894.35
Looptijd in dagen 90

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


erkenning


Klasse: 2, Categorie: D


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-19
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-12-19
Plaatselijke tijd: 11:00

Begijnhofstraat 3-5

2870 Puurs


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
VZW Sint-Jan Berchmansinstituut
p/a Begijnhofstraat 3/5/7
Puurs-Sint-Amands
2870
Telefoon: +32 38906330
ivo.marnef@skynet.be
Fax: +32 38906338
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07