Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360365 (2019-538277)
Referentienummer:AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Aankoopdienst-PPP103-225/9048/LB 2019-S-F02_0
Publicatie datum:01/12/2019
Uiterste datum:06/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Niet-openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering van een geïntegreerd systeem voor coronaire imaging via OCT, weerstandsmeting via FFR en angio-coregistratie, inclusief onderhoudscontract en verbruiksmaterialen voor de dienst cardiologie van de campus Sint-Jan
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10, 8000 Brugge BE, Mevrouw Aankoopdienst AZ
+32 50452222
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
Brugge
8000
Mevrouw Aankoopdienst AZ
Telefoon: +32 50452222
aankoopdienst.brugge@azsintjan.be
www.azsintjan.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/225/103/2019
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering van een geïntegreerd systeem voor coronaire imaging via OCT, weerstandsmeting via FFR en angio-coregistratie, inclusief onderhoudscontract en verbruiksmaterialen voor de dienst cardiologie van de campus Sint-Jan


LB 2019-SJB-01-107

zie II.2.4


AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint Jan Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge


Het ziekenhuis wenst één nieuw systeem aan te kopen waarin (minimum) onderstaande 3 gebruiksmogelijkheden gekoppeld zijn:

- intracoronaire imaging via optical coherence tomography (OCT), inclusief verbruiksmateriaal

- intracoronaire druk- en weerstandsmeting via FFR, inclusief verbruiksmateriaal

- angiografie coregistratie: overlay van OCT beelden op angiobeelden van de Philips Azurion


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische eigenschappen en gebruikersmogelijkheden
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Patiënt- en gebruiksvriendelijkheid
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Bedrijfszekerheid en klantenservice
Weging: 10
Prijs
Weging: 50
Aanvang 2020-03-02
Einde 2024-02-29

Niet gespecifieerd


5

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


1. De omzet van de bedrijfsactiviteit die voorwerp van deze opdracht is bedraagt minimaal tweemaal de opdrachtwaarde.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Bewijs van erkenning voor de verdeling van medische hulpmiddelen.

2. Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten.

3. Een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit van dienstverlening kunnen geboden worden.


1. Voorleggen van een FAGG attest gedateerd na 17/12/2017

2. Voorleggen van minimum 1 recente (in de laatste 2 jaar) ziekenhuisreferentie in Europa met vermelding van het bedrag, datum en naam van de publiek of privaat rechterlijke instantie. Gelieve op 1 A4 pagina te omschrijven hoe het (de) aangeboden toestel(len) bij deze referentie voldoen aan de voorwaarden van het toestel dat voorwerp uitmaakt van dit bestek.

3. - Omschrijven van de toeleveringsketen, van productie tot levering

- Omschrijven van noodplannen en garanties met betrekking tot de toeleveringszekerheid en/of zekerheid van de dienstverlening

- Omschrijven van de bedrijfsstructuur


AFDELING: PROCEDURE


Niet-openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-06
Plaatselijke tijd: 14:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-01-13
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van state
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-28