Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360665 (2019-538852)
Referentienummer:Zutendaal-PPP04W-368/9001/2019-075-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:14/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Uitbreiding (Gebouw) Lieteberg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Gemeente Zutendaal, Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal BE, De heer Oliver Vaes
+32 89629425
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Zutendaal
Oosterzonneplein 1
Zutendaal
3690
De heer Oliver Vaes
Telefoon: +32 89629425
oliver.vaes@zutendaal.be
Fax: +32 89629430
www.zutendaal.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/368/4W/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Uitbreiding (Gebouw) Lieteberg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019-075

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Ruwbouw - dakwerken - buitenschrijnwerk


Perceel nr.: 1

Lieteberg


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 80

Technieken en binnenschrijnwerk


Perceel nr.: 2

Lieteberg


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. nihil


1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.


1. nihil

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 09:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-12

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapspark 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03