Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360684 (2019-538853)
Referentienummer:Niel-PPP02C-329/9007/MAG/21-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:24/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Werktuigdrager incl. veeg-zuig inrichting en pekelspuitmachine - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Niel, Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel BE, De heer Koen Segers
+32 34511164
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Niel
Ridder Berthoutlaan 1
Niel
2845
De heer Koen Segers
Telefoon: +32 34511164
koen.segers@niel.be
Fax: +32 34511169
www.niel.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/329/2C/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Werktuigdrager incl. veeg-zuig inrichting en pekelspuitmachine - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


MAG/21

zie II.2.4


Gemeente Niel, Ridder Berthoutlaan 1 te 2845 Niel


Werktuigdrager incl. veeg-zuig inrichting en pekelspuitmachine


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Leveringstermijn
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Functionele waarde
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Service
Weging: 20
Prijs
Weging: 50
Aanvang 2020-01-06
Einde 2020-02-03

Vereiste opties (Zie technische beschrijving)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


1. Aanwezig zijn

2. Minimum EUR1 000 000


1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. Minimum 3


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-24
Plaatselijke tijd: 09:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-23

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03