Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360709 (2019-538855)
Referentienummer:Genk-PPP0D3-3538/9043/2019-064-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:21/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Limburg
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwikkelen van een digitaal systeem van geschenkbonnen voor stad Genk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk BE, Mevrouw Danielle Hardy
+32 89654053
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Genk
Stadsplein 1
Genk
3600
Mevrouw Danielle Hardy
Telefoon: +32 89654053
danielle.hardy@genk.be
Fax: +32 89653473
www.genk.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3538/D3/2019
Afdeling Economie
Nationaal identificatienummer: ECON
Stadsplein 1
Genk
3600
De heer Paul Olaerts
Telefoon: +32 89654428
paul.olaerts@genk.be
Fax: +32 89653481
www.genk.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwikkelen van een digitaal systeem van geschenkbonnen voor stad Genk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019-064/AA

zie II.2.4


Ontwikkelen van een digitaal systeem van geschenkbonnen voor stad Genk


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsbeoordeling van het aangeboden systeem
Weging: 70
Kwaliteitscriterium
Naam: Leveringstermijn van het geheel, na toewijzing van de opdracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 25
Looptijd in maanden 12

Vereiste opties (- Een loyaltyprogramma: dit programma moet toelaten om de klanten van de Genkse handels- en horecazaken te belonen voor hun getrouwheid. De stad verwacht van de inschrijver een voorstel hieromtrent.

- Digitale betaalkaart te gebruiken tijdens de Genkse events (Genk on stage, Iedereen donderdagt!, Vollebak Vennestraat, Vurige vijvers, …). De consument kan op de kaart waarde opladen aan een loket of een automaat (zowel via cash als cashless) om hiermee zijn consumpties (drank en voeding) te betalen tijdens het event. De betaling moet volledig digitaal verlopen via (draagbare) toestellen die een vlotte betaling toelaten. De waarde wordt in een afzonderlijke portefeuille (wallet) geplaatst. Op de betalingen die via deze portefeuille verlopen moet de stad een bepaald percentage kunnen inhouden als bijdrage in de organisatiekosten. Dit percentage moet vrij instelbaar zijn. De afrekening van deze portefeuilles moet eveneens volledig digitaal kunnen verlopen.)

Vrije opties (Het stadsbestuur wenst het stedelijk aanbod met een korting aan haar bewoners aan te bieden. Het bestuur wenst te onderzoeken of dit kan onder de vorm van een doelgroepenkorting. De voorgestelde geschenkkaart zou, om dit te kunnen realiseren, gekoppeld moeten kunnen worden aan de identiteit (op zijn minst woonplaats) van de houder van de kaart. De betaling van het stedelijk aanbod kan dan gebeuren via de tegoeden in valuta of loyalty op deze kaart.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De inschrijver dient over de nodige licenties te beschikken die toelaten om de financiële transacties uit te voeren.

2. De inschrijver dient aan te tonen dat hij beschikt over de nodige expertise om moderne, aantrekkelijke en makkelijk bruikbare applicaties te ontwikkelen op alle mogelijke digitale platformen onder alle mogelijke digitale besturingssystemen (o.a. studie-, beroepskwalificatie en ervaring van het personeel/team dat de opdracht zal uitvoeren).


1. /

2. /


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 11:15
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-20

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03