Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360714 (2019-538778)
Referentienummer:Torhout-PPP07R-1023/9008/1914w-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:14/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Masterplan technische dienst fase 1 - riolering
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout BE, Mevrouw An Wostyn
+32 50221139
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Torhout
Nationaal identificatienummer: 0207 530 609
Aartrijkestraat 11B
Torhout
8820
Mevrouw An Wostyn
Telefoon: +32 50221139
an.wostyn@torhout.be
Fax: +32 50220580
www.torhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1023/7R/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Masterplan technische dienst fase 1 - riolering


1914w

zie II.2.4


Technische Dienst Uitvoering, Oude Gentweg 43 te 8820 Torhout


Deze opdracht omvat in hoofdzaak de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, plaatsen van een pompput, opbraak van bestaande verhardingen, algemeen droog grondverzet, aanleggen van een steenslagfundering en heraanleg van verharding in asfalt en steenslag op de site van de technische dienst.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 40

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Niet opgenomen in het bestek


1. geen


1. Niet opgenomen in het bestek


1. Geen

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 15:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 15:00

dienst ruimte - openbare werken, Aartrijkestraat 11/B te 8820 Torhout


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03