Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360715 (2019-538856)
Referentienummer:Tessenderlo-PPP03B-981/9003/2019/377-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:20/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Onderhoud gemeentewegen 2020
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Tessenderlo, Markt 15a, 3980 Tessenderlo BE, De heer Ward Renckens
+32 13353375
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Tessenderlo
Markt 15a
Tessenderlo
3980
De heer Ward Renckens
Telefoon: +32 13353375
ward.renckens@tessenderlo.be
www.tessenderlo.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/981/3B/2019
Gemeente Tessenderlo
Markt 15a
Tessenderlo
3980
De heer Ward Renckens
Telefoon: +32 13353375
ward.renckens@tessenderlo.be
www.tessenderlo.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoud gemeentewegen 2020


2019/377

zie II.2.4


gans de gemeente


affrezen van asfalt en beton

plaatsen van boordstenen in prefab

onderlagen en toplagen in asfalt

wegmarkeringen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-20
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-19
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-01-20
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03