Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360725 (2019-538775)
Referentienummer:DNK-2018/0245/001-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:30/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Vernieuwen van 32 daken - wijk Berkenlaan/ St Luciestraat in Rijkevorsel
Beknopte beschrijving:
Vernieuwen van 32 hellende daken - wijk Berkenlaan/ St Luciestraat in Rijkevorsel
Aanbestedende overheid:
De Noorderkempen cv, Kweekstraat 4b, 2330 Merksplas BE, Ute Verheyen
+32 14639594
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Noorderkempen cv
Nationaal identificatienummer: 0427.003.106_533571
Kweekstraat 4b
Merksplas
2330
Ute Verheyen
Telefoon: +32 14639594
ute.verheyen@denoorderkempen.be
http://www.denoorderkempen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360725
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360725
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DNK-2018%2F0245%2F001-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Vernieuwen van 32 daken - wijk Berkenlaan/ St Luciestraat in Rijkevorsel


DNK-2018/0245/001-F02_0

Vernieuwen van 32 hellende daken - wijk Berkenlaan/ St Luciestraat in Rijkevorsel


Geraamde totale waarde: 565304.40

Rijkevorsel


Vernieuwen van 32 hellende daken in de wijken Berkenlaan en St Luciestraat in Rijkevorsel


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 565304.40
Looptijd in dagen 300

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D12


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-30
Plaatselijke tijd: 09:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-29
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-01-30
Plaatselijke tijd: 09:00

Elektronische opening via e-tendering, gesloten zitting.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank Turnhout
Kasteelplein 1
Turnhout
2300
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vredegerecht Turnhout
Kasteeplein 11
Turnhout
2300
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Turnhout
Kasteelplein 1
Turnhout
2300
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03