Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360728 (2019-538809)
Referentienummer:HBM-2570/2017/02/04-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:23/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Centralisatie verwarming en SWW Kleine Dal/Maria-Theresia
Beknopte beschrijving:
Vervanging van individueles verwarmingsketels door collectieve stookplaatsen in een gebouw van 144 sociale woningen
Aanbestedende overheid:
Goedkope Woningen van Sint-Joost-ten-Node, Amédée Lynenstraat 21, 1210 Sint-Joost-ten-Node BE, Marc THONNARD - GW Architect
+32 22503598
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Goedkope Woningen van Sint-Joost-ten-Node
Nationaal identificatienummer: 0401.967.307_533694
Amédée Lynenstraat 21
Sint-Joost-ten-Node
1210
Marc THONNARD - GW Architect
Telefoon: +32 22503598
mthonnard@hbm.irisnet.be
Fax: +32 22186351
http://slrb.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360728
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360728
Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM)
Vastgoedpatrimoniumbeheer (sociale woningen)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Centralisatie verwarming en SWW Kleine Dal/Maria-Theresia


HBM-2570/2017/02/04-F02_0

Vervanging van individueles verwarmingsketels door collectieve stookplaatsen in een gebouw van 144 sociale woningen


Geraamde totale waarde: 620000.00

Kleine Dalstraat 17-19-21 / Maria-Theresiastraat 74-78


Vervanging van individueles verwarmingsketels door collectieve stookplaatsen in een gebouw van 144 sociale woningen


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 620000.00
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden.

De inschrijvers voegen bij hun offerte het volgende:

A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 62 van het “plaatsingsbesluit”:

De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen.

De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.

B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het “plaatsingsbesluit”:

De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór

de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.

Voor een Belgische inschrijver moet het attest afkomstig zijn van de FOD Financiën.

C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016

Overeenkomstig artikel 39 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte:

 op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

1. Strafregister

Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land.

2. Bewijs van afwezigheid van faillissement

Een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.


Cat D17 - Klasse 4

De offerte vermeldt:

1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt:

2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;

3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

Overeenkomstig artikel 39 van het “plaatsingsbesluit” waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte:

 op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-23
Plaatselijke tijd: 14:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-01-23
Plaatselijke tijd: 14:00

A. Lynenstraat 21 - 1210 Brussel

Vergaderingszaal - 2de verdieping


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De aanbesteder past de in de artikelen 128 en 129 van het “plaatsingsbesluit” bepaalde overgangsmaatregelen toe en maakt geen gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

De aanbesteder past de in artikel 126 van het “plaatsingsbesluit” bepaalde overgangsmaatregel toe en maakt geen gebruik van Telemarc.

Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse dat plaatsvindt op 18-12-2019 om 10:00 of op 08-01-2020 om 10:00 Kleine Dalstraat 17 te 1210 Brussel.


Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13
Brussel
1000
info@just.fgov.be
https://justice.belgium.be/fr
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03