Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360743 (2019-538860)
Referentienummer:CPAS d'Uccle-PPP0CA-296/9005/41/2019-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:08/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
aankoop van incontinentiemateriaal en aanverwante producten voor een periode van 4 jaar
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
OCMW Ukkel, Alsembergsesteenweg 860, 1180 Ukkel BE, Mevrouw Elodie Poitevin
+32 23707622
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Ukkel
Nationaal identificatienummer: BE 0212 348 143
Alsembergsesteenweg 860
Ukkel
1180
Mevrouw Elodie Poitevin
Telefoon: +32 23707622
elodie.poitevin@cpasuccle.be
Fax: +32 23320486
www.cpasuccle.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/296/CA/2019
Neckersgat domein en Brugmann Rusthuis
A. Reisdorfflaan, 36 en E. Van Ophemstraat, 3
Ukkel
1180
Mevrouw Esmeralda Miguez
Telefoon: +32 23708016
esmeralda.miguez@cpasuccle.be
http://www.cpasuccle.be/
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


aankoop van incontinentiemateriaal en aanverwante producten voor een periode van 4 jaar


41/2019

zie II.2.4


Neckersgat domein en Brugmann Rusthuis, A. Reisdorfflaan, 36 en E. Van Ophemstraat, 3 te 1180 Ukkel


aankoop van incontinentiemateriaal en aanverwante producten voor een periode van 4 jaar


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Comfort van de producten
Weging: 23
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de producten
Weging: 19
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksgemak
Weging: 18
Kwaliteitscriterium
Naam: Dienst na-verkoop en technische bijstand
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Leveringstermijn
Weging: 5
Prijs
Weging: 25
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.


1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. Uit de lijst moet blijken dat de inschrijver in de laatste drie jaar in ten minste 5 rusthuizen incontinentiemateriaal heeft geleverd, voor een jaarlijks bedrag van 50.000 EUR zonder BTW per instelling.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-08
Plaatselijke tijd: 12:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-07
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-01-08
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen elektronisch ingediend worden


Beroepsinstantie
Raad van State
non applicable
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03