Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360750 (2019-538861)
Referentienummer:ERAP-PPP0UN-163/9003/Séminaire-F21_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:20/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwikkeling en aansturing van opleidingsseminaries lokaal overheidsmanagement - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Voorafgaande opmerking: De in dit document gebruikte termen moeten in hun gemeenslachtige betekenis worden begrepen, zodat ze zowel op mannen als op vrouwen betrekking hebben.De overheidsopdracht omvat alle activiteiten die verband houden met de ontwikkeling, de organisatie, de coördinatie en de aansturing van zes opleidingsseminaries gewijd aan lokaal overheidsmanagement. Vijf van de zes seminaries richten zich tot beambten van de Brusselse plaatselijke besturen (gemeentebesturen, OCMW's en politiezones). Het zesde seminarie is bedoeld voor de directies van de schoolinstellingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs (basis, secundair en hoger onderwijs) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk seminarie moet op 3 opeenvolgende weekdagen in de lokalen van de GSOB worden gehouden, eventueel gescheiden door een weekend of een feestdag. Elk seminarie moet 20 uur opleiding hebben genoten en op de GSOB-diensttregeling zijn ingesc...(zie opdrachtdocumenten)
Aanbestedende overheid:
Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur VZW, Kapitein Crespelstraat 35, 1050 Brussel BE, De heer Arnaud DAUGNAIX
+32 22136048
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-538861
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur VZW
Nationaal identificatienummer: ERAP\GSOB
Kapitein Crespelstraat 35
Brussel
1050
De heer Arnaud DAUGNAIX
Telefoon: +32 22136048
adaugnaix@erap-gsob.brussels
Fax: +32 25125393
www.erap-gsob.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/163/UN/2019
Hogeschool

Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwikkeling en aansturing van opleidingsseminaries lokaal overheidsmanagement - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Séminaires de formation MP 2020

Voorafgaande opmerking: De in dit document gebruikte termen moeten in hun gemeenslachtige betekenis worden begrepen, zodat ze zowel op mannen als op vrouwen betrekking hebben.

De overheidsopdracht omvat alle activiteiten die verband houden met de ontwikkeling, de organisatie, de coördinatie en de aansturing van zes opleidingsseminaries gewijd aan lokaal overheidsmanagement.

Vijf van de zes seminaries richten zich tot beambten van de Brusselse plaatselijke besturen (gemeentebesturen, OCMW's en politiezones). Het zesde seminarie is bedoeld voor de directies van de schoolinstellingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs (basis, secundair en hoger onderwijs) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elk seminarie moet op 3 opeenvolgende weekdagen in de lokalen van de GSOB worden gehouden, eventueel gescheiden door een weekend of een feestdag. Elk seminarie moet 20 uur opleiding hebben genoten en op de GSOB-diensttregeling zijn ingesc...(zie opdrachtdocumenten)


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Ontwikkeling en aansturing van een opleidingsseminarie rond teammanagement in rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW in het Brussels Gewest"


Perceel nr.: 1

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur VZW, Kapitein Crespelstraat 35 te 1050 Brussel


zie II.2.1


Aanvang 2020-03-02
Einde 2020-12-18

Ontwikkeling en aansturing van twee opleidingssseminaries rond goed bestuur en human resources management in de Brusselse plaatselijke besturen


Perceel nr.: 2

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur VZW, Kapitein Crespelstraat 35 te 1050 Brussel


zie II.2.1


Aanvang 2020-03-02
Einde 2020-12-18

Ontwikkeling en aansturing van een opleidingsseminarie rond administratieve vereenvoudiging en digitalisering van de processen in de Brusselse plaatselijke besturen.


Perceel nr.: 3

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur VZW, Kapitein Crespelstraat 35 te 1050 Brussel


zie II.2.1


Aanvang 2020-03-02
Einde 2020-12-18

Ontwikkeling en aansturing van een opleidingsseminarie gericht op de uitwerking en uitvoering van de Klimaatplannen in de Brusselse gemeentebesturen.


Perceel nr.: 4

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur VZW, Kapitein Crespelstraat 35 te 1050 Brussel


zie II.2.1


Aanvang 2020-03-02
Einde 2020-12-18

Ontwikkeling en aansturing van een opleidingsseminarie over het Stuurplan in het kader van het Pact voor een uitmuntend onderwijs.


Perceel nr.: 5

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur VZW, Kapitein Crespelstraat 35 te 1050 Brussel


zie II.2.1


Aanvang 2020-03-02
Einde 2020-12-18

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);

- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);

- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke ...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-20
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

17/12/2019 om 10.30

Er vindt een informatiezitting en vragenronde voor de inschrijvers plaats op 17 december 2019 om 10.30 u. in de lokalen van de GSOB, Kapitein Crespelstraat 35, 1050 Elsene. Deelname aan deze informatiezitting is één van de criteria voor de regelmatigheid van de offerte die de inschrijver indient.. De inschrijver is met andere woorden verplicht om aanwezig te zijn op deze informatiezitting opdat zijn offerte als regelmatig zou worden beschouwd. Hiertoe zal elke aanwezige inschrijver een attest ontvangen na afloop van de informatiezitting. Dit attest moet verplicht bij de offerte gevoegd worden.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03