Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360751 (2019-538840)
Referentienummer:STAD GENT-PPP0HZ-4725/9111/FAG/2019-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:28/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit en technische uitrustingen in de Sint-Jozefkerk te Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent BE
+32 92667780
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Gent
Nationaal identificatienummer: 207.451.227
Botermarkt 1
Gent
9000
Telefoon: +32 92667780
overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
www.gent.be
https://www.dropbox.com/sh/ehw0iej5icvenwd/AACX8kWKoOW3Q1V4DOtGxJwea?dl=0
Contactpunt Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer: STJUROVOP
Botermarkt 1
Gent
9000
Telefoon: +32 92667780
overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
www.stad.gent
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit en technische uitrustingen in de Sint-Jozefkerk te Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


FAG/2019/036 ID4725

zie II.2.4


Wondelgemstraat, Gent


Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit en technische uitrustingen in de Sint-Jozefkerk te Gent


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Concept- en visienota
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Plan van aanpak
Weging: 30
Kwaliteitscriterium
Naam: Referenties
Weging: 20
Kostencriterium
Naam: Vermenigvuldigingsfactor die zal worden toegepast op de ereloonpercentages volgens de baremalijst opgenomen in dit bestek
Weging: 20
Looptijd in maanden 18

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. zie opdrachtdocumenten


1. zie opdrachtdocumenten


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-28
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-27

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Opgelet!

Alle documenten kan u downloaden via volgende link :

https://www.dropbox.com/sh/ehw0iej5icvenwd/AACX8kWKoOW3Q1V4DOtGxJwea?dl=0

VRIJBLIJVEND PLAATSBEZOEK :

Er worden georganiseerde plaatsbezoeken voorzien op dinsdag 7 januari 2020 om 14 uur en op donderdag 9 januari 2020 om 9 uur.

UITVOERINGSTERMIJN :

in fases

- deelopdracht 1: 18 maanden

- deelopdracht 2 : voorwaardelijk gedeelte: ligt nog niet vast

Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.

Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ‘toevoegen aan favorieten' en de functie ‘messaging' te activeren.

U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03