Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360758 (2019-538735)
Referentienummer:Universiteit Gent-PPP01G-2183/9071/A/02393/-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:31/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - S4: Vernieuwen verdeelborden en vermogensbekabeling - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent BE, Mevrouw Sophie Mortier
+32 92647875
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universiteit Gent
Nationaal identificatienummer: 0248.015.142
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Gent
9000
Mevrouw Sophie Mortier
Telefoon: +32 92647875
sophie.mortier@ugent.be
Fax: +32 92643596
www.ugent.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2183/1G/2019
https://eten.publicprocurement.be
Universiteit

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - S4: Vernieuwen verdeelborden en vermogensbekabeling - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


A/02393/01

zie II.2.4


F.I. 40.04 - campus Sterre - S4, Krijgslaan 281 te 9000 Gent


Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen dienen alle elektrische installaties, daterend van vóór 1983, te worden onderworpen aan een risicoanalyse en dienen de opmerkingen weggewerkt te worden of beheersbaar gemaakt via procedures.

Na risicoanalyse van de bestaande elektrische installatie is gebleken dat de bestaande vermogensbekabeling niet voldoet.

De beveiligingen in deze borden zijn minstens 30 jaar oud. Deze beveiligingen scheppen vaak problemen door het gebruik van moderne apparatuur. Omwille van de bedrijfszekerheid is het aangewezen om deze borden nu te vernieuwen en niet te wachten op de globale renovatie.Bij een eventuele renovatie of afbraak kunnen de borden mogelijk ergens anders gebruikt worden of dienstig zijn als reservemateriaal.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. -


1. -


1. Drie referenties van gelijkaardige opdrachten met attest van goede uitvoering.


1. -

Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-31
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Uitvoeringstermijn in WERKDAGEN.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03