Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360775 (2019-538777)
Referentienummer:Kortrijk-PPP0I4-2081/9080/2019/208-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:14/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Kantorenstudie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk BE, Mevrouw Tessa Dumortier
+32 56278300
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer: BE 0207.494.678
Grote Markt 54
Kortrijk
8500
Mevrouw Tessa Dumortier
Telefoon: +32 56278300
tessa.dumortier@kortrijk.be
www.kortrijk.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2081/I4/2019
de offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 47 van het KB van 18 april 2017.
Wetstraat 51
Brussel
1040
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Kantorenstudie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/2081

zie II.2.4


Kortrijk


Kantorenstudie


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Plan van aanpak
Weging: 50
Kwaliteitscriterium
Naam: Projectplanning
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Relevante ervaringen, referenties en samenstelling projectteam
Weging: 20
Prijs
Weging: 10
Looptijd in maanden 6

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Niet van toepassing


1. Niet van toepassing


1. Niet van toepassing


1. Niet van toepassing


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-13

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03