Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360778 (2019-538781)
Referentienummer:SCK•CEN-PPP0QA-402/9084/2019-116--F21_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:14/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Behandeling uitgaande post - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut, Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel/Bruxelles BE, De heer Brent Van de Weyer
+32 14332950
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-538781
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: BE0406568867
Herrmann-Debrouxlaan 40
Brussel/Bruxelles
1160
De heer Brent Van de Weyer
Telefoon: +32 14332950
aanbestedingen@sckcen.be
Fax: +32 14313765
www.sckcen.be
VITO NV
Nationaal identificatienummer: BE 0244.195.916
Boeretang 200
MOL
2400
Telefoon: +32 14335511
aankoop@vito.be
Fax: +32 14335599
https://vito.be/en
BELGOPROCESS NV
Nationaal identificatienummer: BE 0426.542.157
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Telefoon: +32 14334111
aankoop@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
www.belgoprocess.be
NIRAS
Nationaal identificatienummer: BE 0222.116.241
KUNSTLAAN 14
BRUSSEL
1210
Telefoon: +32 22121011
K.Dhaese@nirond.be
Fax: +32 22185165
https://www.niras.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/210/4483
https://eten.publicprocurement.be
Andere

Uitnodiging tot indienen offerte - Behandeling uitgaande post - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019-116-BVDW

zie II.2.4


diverse locaties


Behandeling uitgaande post - Periode 2020 - 2024.

Deze opdracht heeft tot doel het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van onderstaande diensten:

• Ophaling bij de opdrachtgever van de ongefrankeerde postzendingen op af te spreken tijdstippen en plaatsen.

• Frankeren van de opgehaalde ongefrankeerde postzendingen conform de normen van de aanbieder van de postdiensten die instaat voor de distributie naar de geadresseerden.

• Transport naar en afgeven van de gefrankeerde postzendingen bij een bedrijf bevoegd voor de aanbieding van postdiensten.


Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Een lijst met relevante referenties, die wij kunnen raadplegen, van leveringen aan Belgische klanten, gelijkaardig aan deze opdracht, uitgevoerd over de laatste drie jaar, met vermelding van het bedrag per jaar, de naam van de firma of overheid, adres en gegevens van e...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03