Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360805 (2019-538863)
Referentienummer:Lanaken-PPP03Y-1189/9017/2019/057-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:13/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Limburg
Onderwerp:
Lanaken - Gemeente en OCMW en AGB - Loonadministratie beheren en juridisch advies verlenen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken BE, Mevrouw Mireille Brouns
+32 89730777
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Lanaken
Nationaal identificatienummer: BE 207 478 743
Jan Rosierlaan 1
Lanaken
3620
Mevrouw Mireille Brouns
Telefoon: +32 89730777
mireille.brouns@lanaken.be
Fax: +32 89722487
www.lanaken.be
OCMW Lanaken
Gasthuisstraat 18
Lanaken
3620
Telefoon: +32 89730060
ocmw@lanaken.be
www.lanaken.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1189/3Y/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Lanaken - Gemeente en OCMW en AGB - Loonadministratie beheren en juridisch advies verlenen


2019/057

zie II.2.4


Dit dossier heeft betrekking op 3 entiteiten:

- Gemeentebestuur Lanaken

- OCMW Lanaken

- AGB Lanaken

De opdracht omvat:

- Loonadministratie

- Juridische dienstverlening

- Rapportering en simulatie

- Personeelsbeheer

De opdracht kan 3 keer stilzwijgend verlengd worden.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid webinterface + procesbeschrijving + communicatiekanalen
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Expertise met wetgeving lokale besturen + aanbod juridische ondersteuning
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Verzekering beroepsaansprakelijkheid
Weging: 5
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Uittreksel uit het strafregister van de rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. De inschrijver levert het bewijs van verzekering.


2. De inschrijver verzekert zijn burgerlijke aansprakelijkheid conform de wettelijke bepalingen. De inschrijver voegt een geldig attest (met vermelding van verzekerde periode) van deze verzekering bij zijn inschrijving.

Hetzelfde geldt voor de arbeidsongevallenverzekering.


1. Bewijs van goede uitvoering van gelijkaardige/gelijkwaardige opdracht.

2. Een erkenning als full-service sociaal secretariaat i.k.v. RSZ/DMFA-aangifte.


1. Minstens 3 verklaringen van goede uitvoering gedurende de laatste 3 jaar vanwege openbare besturen en/of publiekrechtelijke instellingen die voorheen onder het stelsel RSZPPO-DIBISS werkzaam waren.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-13
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-01-13
Plaatselijke tijd: 11:00

Gemeentehuis, schepenlokaal, eerste verdieping


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03