Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360640 (2019-538710)
Referentienummer:FOD ECO-2019/66795-F50_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:07/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
2019/66795/E5/Audit qualitatif guichets
Beknopte beschrijving:
Audit qualitatif des guichets d'entreprises agréés
Aanbestedende overheid:
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles BE, Budget et Contrôle de Gestion
+32 22777947
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Nationaal identificatienummer: 0314.595.348_62
Rue du Progrès 50
Bruxelles
1210
Budget et Contrôle de Gestion
Telefoon: +32 22777947
achat.aankoop@economie.fgov.be
Fax: +32 22775108
http://economie.fgov.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360640
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360640
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+ECO-2019%2F66795-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=27051

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


2019/66795/E5/Audit qualitatif guichets


Audit qualitatif des guichets d'entreprises agréés


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FOD ECO-2019/66795-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-07
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03