Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360739 (2019-538822)
Referentienummer:VDAB - afdeling Regie-2019_50095_OPZB_SCR_VB-F50_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:07/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Talentgesprek van de kandidaten voor de opleiding verpleegkunde en zorgkundige Vlaams-Brabant
Beknopte beschrijving:
VDAB zoekt opdrachtnemers voor het opzetten van een talentgesprek voor kandidaat-cursistenvoor de opleiding verpleegkunde of zorgkundige. Alle kandidaat-cursisten die een aanvraag tot opleiding verpleegkundeof zorgkundige hebben ingediend en bij de VDAB een (digitale) informatiesessie hebben gevolgd, worden uitgenodigd ophet talentgesprek. Het talentgesprek bevat een motivatie- en competentie-onderzoek ter voorbereiding van de start van deopleiding verpleegkunde of zorgkundige.
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap, Keizerslaan 11, 1000 Brussel BE, Maaike Bourdeaud'huy
+32 486569109
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Nationaal identificatienummer: 0887.010.362_502068
Keizerslaan 11
Brussel
1000
Maaike Bourdeaud'huy
Telefoon: +32 486569109
regie@vdab.be
http://www.vdab.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360739
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360739
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VDAB+-+afdeling+Regie-2019_50095_OPZB_SCR_VB-F50
EVA
Sociale diensten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Talentgesprek van de kandidaten voor de opleiding verpleegkunde en zorgkundige Vlaams-Brabant


VDAB zoekt opdrachtnemers voor het opzetten van een talentgesprek voor kandidaat-cursisten

voor de opleiding verpleegkunde of zorgkundige. Alle kandidaat-cursisten die een aanvraag tot opleiding verpleegkunde

of zorgkundige hebben ingediend en bij de VDAB een (digitale) informatiesessie hebben gevolgd, worden uitgenodigd op

het talentgesprek. Het talentgesprek bevat een motivatie- en competentie-onderzoek ter voorbereiding van de start van de

opleiding verpleegkunde of zorgkundige.


AFDELING: PROCEDURE


VDAB - afdeling Regie-2019_50095_OPZB_SCR_VB-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03