Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360797 (2019-538831)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FEDASIL 2019 2012-F50_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:09/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Remplacement et entretien de l'adoucisseur d'eau pour le centre Fedasil de Mouscron
Beknopte beschrijving:
Voir détail dans le l'annexe C - Spécifications techniques
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles BE, ir Sarah Sacré
+32 474467197
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
rue des Chartreux 21
Bruxelles
1000
ir Sarah Sacré
Telefoon: +32 474467197
sarah.sacre@fedasil.be
Fax: +32 022134302
http://fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360797
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360797

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Remplacement et entretien de l'adoucisseur d'eau pour le centre Fedasil de Mouscron


Rue du Couvent 39

7700 Mouscron


Voir détail dans le l'annexe C - Spécifications techniques


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FEDASIL 2019 2012-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03