Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360801 (2019-538834)
Referentienummer:FEDASIL_LOGISTIQUE-2019 2311-F50_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:06/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
schoonmaak vrijwillig terugkeerloket Brussel
Beknopte beschrijving:
schoonmaak van vrijwillig terugkeerloket Adres Arenbergstraat 8, 1000 Brussel, zie bijlage b en c
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_LOGISTIQUE, Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel BE, jeremie.dandois@fedasil.be
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_LOGISTIQUE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_553250
Kartuizersstraat 21
Brussel
1000
jeremie.dandois@fedasil.be
jeremie.dandois@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360801
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360801

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


schoonmaak vrijwillig terugkeerloket Brussel


Arenbergstraat 8, 1000 Brussel, vrijwillig terugkeerloket van Fedasil


schoonmaak van vrijwillig terugkeerloket Adres Arenbergstraat 8, 1000 Brussel, zie bijlage b en c


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_LOGISTIQUE-2019 2311-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-06
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03