Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363916 (2020-501010)
Referentienummer:Goed wonen.rupelstreek-PPP0KL-144/0001/2019/008-F02_0
Publicatie datum:13/01/2020
Uiterste datum:13/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Herinrichten toegang kelderverdieping met platformlift
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Goed Wonen.Rupelstreek, Uitbreidingsstraat 39, 2850 Boom BE, De heer Frank Maeremans
+32 38807964
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Goed Wonen.Rupelstreek
Nationaal identificatienummer: PAT
Uitbreidingsstraat 39
Boom
2850
De heer Frank Maeremans
Telefoon: +32 38807964
frank@gwrupel.be
Fax: +32 38889099
www.goedwonenrupelstreek.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/144/KL/2019
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Herinrichten toegang kelderverdieping met platformlift


2019/008

zie II.2.4


Goed Wonen.Rupelstreek, Uitbreidingsstraat 39 te 2850 Boom


Herinrichten toegang kelderverdieping met platformlift


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);

- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);

- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.


1. in orde zijn


1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.


1. in orde zijn

Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-13
Plaatselijke tijd: 13:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-08-11
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-02-13
Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij

ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande

toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen.

Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben

gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit

te voeren werken, m.b.t.

• de algemene coördinatie van de werken

• de inrichting van de bouwplaats

• de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen

• de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf

• de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen

• het plaatsen van stellingen

• de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …)

• de eventuele voorafgaande sloopwerken

• de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van

scheidingsmuren of bestaande constructies, ….

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Bolivarplaats 20
Antwerpsen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-13