Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363917 (2020-501006)
Referentienummer:Olen-2019-022 TD-F50_0
Publicatie datum:13/01/2020
Uiterste datum:10/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aankoop en levering van een tractor.
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering van een tractor conform de technische bepalingen van dit bestek.
Aanbestedende overheid:
Olen, Dorp 1, 2250 Olen BE
+32 14279519
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Olen
Nationaal identificatienummer: 0207.503.784_21301
Dorp 1
Olen
2250
Telefoon: +32 14279519
overheidsopdrachten@olen.be
www.olen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363917
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363917
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Olen-2019-022+TD-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=27518

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering van een tractor.


Hoogbuul 13, 2250 Olen


Aankoop en levering van een tractor conform de technische bepalingen van dit bestek.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


Olen-2019-022 TD-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-10
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


vragen via e-Notification forum


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-13