Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363920 (2020-501005)
Referentienummer:VRO-2020-210584-LUJA-FA7474-F50_0
Publicatie datum:13/01/2020
Uiterste datum:29/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Asse - FOD Justitie - Herstellen van spoelsysteem urinoirs.
Beknopte beschrijving:
Vervangen van spoelsyteem urinoir + vervangen sifon uitgietbak.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Luc Jacob
+32 475564966
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Luc Jacob
Telefoon: +32 475564966
luc.jacob@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363920
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363920

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Asse - FOD Justitie - Herstellen van spoelsysteem urinoirs.


Asse - FOD Justitie - Herstellen van spoelsysteem urinoirs.


Vervangen van spoelsyteem urinoir + vervangen sifon uitgietbak.


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2020-210584-LUJA-FA7474-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-29
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-13