Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363936 (2020-501029)
Referentienummer:Olen-2019-023 TD-F50_0
Publicatie datum:13/01/2020
Uiterste datum:05/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Reinigen en schilderen gevel gemeentehuis
Beknopte beschrijving:
Reinigen en schilderen van de gevel van het gemeentehuis van de gemeente Olen conform de in het bestek opgenomen bepalingen.
Aanbestedende overheid:
Gemeente Olen, Dorp 1, 2250 Olen BE
+32 14279519
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Olen
Nationaal identificatienummer: 0207.503.784_21301
Dorp 1
Olen
2250
Telefoon: +32 14279519
overheidsopdrachten@olen.be
www.olen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363936
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363936
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Olen-2019-023+TD-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=27522

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Reinigen en schilderen gevel gemeentehuis


Dorp 1, 2250 Olen


Reinigen en schilderen van de gevel van het gemeentehuis van de gemeente Olen conform de in het bestek opgenomen bepalingen.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


Olen-2019-023 TD-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-05
Plaatselijke tijd: 08:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


vragen via e-Notification platform


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-13