Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363969 (2020-501127)
Referentienummer:Leuven-wegmarkering2020-F02_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:25/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
(Her)aanbrengen van witte wegmarkeringen op het grondgebied van de stad Leuven – 2020-2023
Beknopte beschrijving:
(Her)aanbrengen van witte wegmarkeringen op het grondgebied van de stad Leuven – 2020-2023
Aanbestedende overheid:
Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven BE
+32 16272326
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Leuven
Nationaal identificatienummer: 0207.521.503_20958
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Telefoon: +32 16272326
bart.noppe@leuven.be
http://www.leuven.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363969
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363969
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Leuven-wegmarkering2020-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


(Her)aanbrengen van witte wegmarkeringen op het grondgebied van de stad Leuven - 2020-2023


Leuven-wegmarkering2020-F02_0

(Her)aanbrengen van witte wegmarkeringen op het grondgebied van de stad Leuven - 2020-2023


(Her)aanbrengen van witte wegmarkeringen op het grondgebied van de stad Leuven - 2020-2023


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12

Wet van 17.06.2016

Herhaling van de opdracht. De aanbestedende overheid vermeldt dat hij kan gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 42, § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-25
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-02-25
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De verbintenistermijn bedraagt 90 kalenderdagen


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=index&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14