Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364012 (2020-501121)
Referentienummer:DP-G000473-F02_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:27/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
.Net ontwikkelaar Full Stack
Beknopte beschrijving:
Digipolis Gent is op zoek naar een .Net ontwikkelaar Full stack die samen met andere collega's de bestaande ontwikkelingen verder uitbouwt en mee aan het ontwerp staat van nieuwe .Net software voor de Groep Gent.
Aanbestedende overheid:
Digipolis, Bellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent) BE, Marianne Van Delsen
+32 92660900
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Digipolis
Nationaal identificatienummer: 0860.487.295_21008
Bellevue 1
Ledeberg (Gent)
9050
Marianne Van Delsen
Telefoon: +32 92660900
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Fax: +32 92315521
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364012
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364012
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-G000473-F02
opdrachthoudende vereniging

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


.Net ontwikkelaar Full Stack


DP-G000473-F02_0

Digipolis Gent is op zoek naar een .Net ontwikkelaar Full stack die samen met andere collega's de bestaande ontwikkelingen verder uitbouwt en mee aan het ontwerp staat van nieuwe .Net software voor de Groep Gent.


Digipolis Gent is op zoek naar een .Net ontwikkelaar Full stack die samen met andere collega's de bestaande ontwikkelingen verder uitbouwt en mee aan het ontwerp staat van nieuwe .Net software voor de Groep Gent.


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 350

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Digipolis
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
www.digipolis.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14