Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364013 (2020-501140)
Referentienummer:PMT-SHAPE-19VPA01-F03_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
MONS - MAISIERES – SHAPE Gebouw voor antenneparc
Beknopte beschrijving:
MONS - MAISIERES – SHAPEGebouw voor antenneparc
Aanbestedende overheid:
PMT-SHAPE, Rue Grande, 238, 7020 MAISIERES BE
+32 44-26873
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


PMT-SHAPE
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_576788
Rue Grande, 238
MAISIERES
7020
Telefoon: +32 44-26873
cedric.dubois@mil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342753
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364013

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


MONS - MAISIERES - SHAPE Gebouw voor antenneparc


PMT-SHAPE-19VPA01-F03_1

MONS - MAISIERES - SHAPE

Gebouw voor antenneparc


Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend:
1980593.57
2109960.46

MONS-MAISIERES-SHAPE


Zie Bestek


Gunningscriteria
Prijs

Zie Bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-515861
Opdracht nr.: 19VPA01
Perceel nr.: 1

Gebouw voor antennparc te SHAPE-MONS-MAISIERES


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-11-29
Aantal inschrijvingen: 2
Naam en adres van de contractant:
LIXON N.V.
Chantiersstraat, 60
CHARLEROI
6030
Geraamde totale waarde: 1350000.00
Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend:
1980593.57
2109960.46

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie Bestek


Beroepsinstantie
DGMR
Everestraat, 1
EVERE
1140
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14