Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364026 (2020-501179)
Referentienummer:Interleuven-PPP104-167/0002/316.105 -F02_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:17/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie jeugdhuis de Kluster Pellenberg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Lubbeek, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek BE, De heer Bruno Van Horenbeek
+32 16479700
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Lubbeek
Gellenberg 16
Lubbeek
3210
De heer Bruno Van Horenbeek
Telefoon: +32 16479700
Bruno.VanHorenbeek@lubbeek.be
Fax: +32 16479701
www.lubbeek.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/210/4484
Gebouwen en infrastructuur
Nationaal identificatienummer: GEB
Brouwersstraat 6
Leuven
3000
Mevrouw Ellen Torfs
Telefoon: +32 16284274
ellen.torfs@interleuven.be
Fax: +32 16204236
www.interleuven.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie jeugdhuis de Kluster Pellenberg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


316.105

zie II.2.4


Kerkplein 1 te 3210 Lubbeek 5 ( Pellenberg)


Het jeugdhuis de Kluster, gelegen Kerkplein 1 te Pellenberg wordt gerenoveerd.

De aanbouw waarin het jeugdhuiscafé zit krijgt een nieuw dak, de eerste verdieping van de hoofdbouw wordt gerenoveerd.

De tuinmuur tussen de percelen Kerkplein 1 en 3 dient afgebroken en herop gemetseld te worden.


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2020-06-02

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;

- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerkeidsbijdragen;

- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;

- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;

Indien het geen Belgische inschrijver betreft, voegt hij de noodzakelijke documenten toe om bovenstaande elementen aan te tonen.

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-08-15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14