Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364032 (2020-501200)
Referentienummer:VLM-PPP08P-1406/0004/WVL/2019-F02_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:17/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - RVK Sint-Rijkers - ontwerp resterende wegen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge BE, De heer Bart Depotter
+32 50458161
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers
Nationaal identificatienummer: 0673.795.949
Velodroomstraat 28
Brugge
8200
De heer Bart Depotter
Telefoon: +32 50458161
bart.depotter@vlm.be
Fax: +32 50458199
www.vlm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/changeLanguage.do?language=nl-NL
VLM Regio West (West-Vlaanderen)
Nationaal identificatienummer: RW-PR/WVL
Velodroomstraat 28
Brugge
8200
De heer Bart Depotter
Telefoon: +32 50458161
bart.depotter@vlm.be
www.vlm.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - RVK Sint-Rijkers - ontwerp resterende wegen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


WVL/2019/RVK70051/2

zie II.2.4


Arr. Veurne


Het betreft de aanstelling van een ontwerper met het oog op de opmaak van een ontwerp voor wegenwerken in de ruilverkaveling Sint-Rijkers.

De ruilverkaveling Sint-Rijkers is 1.882 ha groot en ligt op delen van het grondgebied van de gemeente Alveringem (deelgemeenten Alveringem, Sint-Rijkers, Izenberge, Oeren, Hoogstade), de stad Veurne (deelgemeente Vinkem) en de stad Lo-Reninge (deelgemeenten Pollinkhove en Lo).

De dienstenopdracht heeft een geraamde kostprijs van EUR 2.645.000 excl. BTW.

Te ontwerpen maatregelen : de verbetering en herinrichting van wegen/paden binnen het ruilverkavelingsblok, naar de noden van het huidige landbouwverkeer. Alle wegen zijn lokale wegen en/of landbouwwegen. Naast de verbetering en eventuele verbreding van de bestaande weg, dient ook de bestaande waterhuishouding worden onderzocht. Sommige wegen moeten worden voorzien van nieuwe bermsloten. Bestaande bermsloten dienen waar nodig worden aangepast. Om dit alles mogelijk te maken is binnen de procedure van de ruilverkaveling op de meeste plaatsen het openbaar domein breder gemaakt.

Onder ontwerp wordt verstaan :

- Het uitvoeren van topografische opmetingen en opmaken van plannen bestaande toestand ;

- De opmaak van ontwerptekeningen, dwars- en langsprofieltekeningen ;

- Het stapsgewijs bespreken van de ontwerptekeningen en het aanpassen van het ontwerp ;

- De opmaak van een sloopopvolgingsplan conform de Vlarema wetgeving ;

- Het leveren van input voor de opmaak van het milieuhygiënisch onderzoek conform Vlarebo wetgeving en voor de archeologienota ;

- Het (laten) uitvoeren van aanvullende onderzoeken ;

- De interpretatie en verwerking van de resultaten van diverse onderzoeken ;

- Het uitvoeren van studies zoals stabiliteitsstudie ;

- De veiligheidscoördinatie tijdens de ontwerpfase ;

- De opmaak van een gecoördineerd ontwerp met gedetailleerde kostenraming ;

- De opmaak van een dossier voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en bijhorende machtigingen ;

- De opmaak van een aanbestedingsbundel ;

- Assistentie bij de aanbestedingsprocedure ;

- Assistentie bij de uitvoering van werken.

De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in de technische specificaties.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de offerte
Weging: 30
Prijs
Weging: 70
Looptijd in dagen 300

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van referenties. Dit door een lijst van de voornaamste uitgevoerde diensten waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de gelijkaardige diensten moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden:

- het jaartal van de gunning;

- het jaartal van oplevering;

- de titel;

- het bedrag;

- de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties;

- de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon en e-mail);

- een bondige omschrijving van de inhoud van de opdracht.

Indien beroep gedaan wordt op draagkracht van onderaannemer(s), wordt voor de onderaannemer(s) dezelfde tabel opgesteld.


1. De lijst met gelijkaardige ontwerpopdrachten omvat minstens 5 controleerbare referenties in de laatste 5 jaar. De referenties die in aanmerking komen betreffen ontwerpopdrachten van minstens 75.000 euro excl. BTW.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 13:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-16

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14