Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364034 (2020-501196)
Referentienummer:Opdrachthoudende Vereniging IBOGEM-PPP0ST-74/0001/2020/001-F02_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:17/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Aanstellen ontwerper voor nieuw recyclagepark
Beknopte beschrijving:
Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van de opdracht betreft het ontwerpen alsmede de opvolging der werken voor de aanleg van een nieuw containerpark met overslag- en/of sorteercapaciteiten binnen het ambtsgebied van de Opdrachthoudende vereniging IBOGEM, met inbegrip van de opvolging der werken. Het containerpark met overslag- en/of sorteercapaciteiten dient gebouwd op een CO² neutraal terrein. Inhoud van de opdracht De opdracht van de dienstverlener omvat: • De technische ontwerpen van de bovengrondse en ondergrondse structuren • De stabiliteitsstudies van ter plaatse gestorte betonnen constructies • De studies van de beplanting, eventueel straatmeubilair • De coördinatie van de studies • De leiding van de uitvoering der werken De veiligheidscoördinatie en verwezenlijking maakt geen deel uit van de opdracht.
Aanbestedende overheid:
Opdrachthoudende Vereniging Ibogem, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele BE, De heer Wim Beeldens
+32 32501373
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Opdrachthoudende Vereniging Ibogem
Schaarbeekstraat 27
Melsele
9120
De heer Wim Beeldens
Telefoon: +32 32501373
wim.beeldens@ibogem.be
www.ibogem.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/74/ST/2019
https://eten.publicprocurement.be
Intercommunale
afvalbeheer

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstellen ontwerper voor nieuw recyclagepark


2020/001

zie II.2.4


Voorwerp van de opdracht

Het voorwerp van de opdracht betreft het ontwerpen alsmede de opvolging der werken voor de aanleg van een nieuw containerpark met overslag- en/of sorteercapaciteiten binnen het ambtsgebied van de Opdrachthoudende vereniging IBOGEM, met inbegrip van de opvolging der werken.

Het containerpark met overslag- en/of sorteercapaciteiten dient gebouwd op een CO² neutraal terrein.

Inhoud van de opdracht

De opdracht van de dienstverlener omvat:

• De technische ontwerpen van de bovengrondse en ondergrondse structuren

• De stabiliteitsstudies van ter plaatse gestorte betonnen constructies

• De studies van de beplanting, eventueel straatmeubilair

• De coördinatie van de studies

• De leiding van de uitvoering der werken

De veiligheidscoördinatie en verwezenlijking maakt geen deel uit van de opdracht.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 18

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.


1. -

2. -


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste tien jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.


1. 3 gedetailleerde referenties

2. zie bestek


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-16
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:00

vergaderzaal IBOGEM


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14