Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364040 (2020-501217)
Referentienummer:UZ Antwerpen-PPP0EO-3030/0002/UZA/AD/1-F02_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:04/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering, installatie en onderhoud van revalidatie apparatuur, Cardiologie en Fysische geneeskunde - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem BE, Mevrouw Geertrui Paternoster
+32 38215091
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: BE0874 619 603
Wilrijkstraat 10
Edegem
2650
Mevrouw Geertrui Paternoster
Telefoon: +32 38215091
geertrui.paternoster@uza.be
www.uza.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3030/EO/2019
https://eten.publicprocurement.be
Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Levering, installatie en onderhoud van revalidatie apparatuur, Cardiologie en Fysische geneeskunde - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


UZA/AD/19.211

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Aankoop apparatuur revalidatie


Perceel nr.: 1

Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Functionele kenmerken
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Integratie
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid
Weging: 10
Prijs
Weging: 40
Aanvang 2020-02-05

Aankoop apparatuur maximale testing


Perceel nr.: 2

Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Functionele kenmerken
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Integratie
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid
Weging: 10
Prijs
Weging: 40
Aanvang 2020-02-05

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. In toepassing van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver zijn jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

3. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


1. genormaliseerde bankrelaties

2. geen negatief eigen vermogen


1. Bewijs van erkenning door het FAGG als distributeur voor medische hulpmiddelen

2. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

3. CE-attest(en) (digitaal)

4. Nederlandstalige gebruikershandleiding (digitaal)

5. Technische handleiding (service manual)


1. indien van toepassing voor dit materiaal

2. Minimum 3 referenties bij een ziekenhuis waar de trainingssystemen klinisch worden gebruikt en die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum de contactpersoon ( e-mail en telefoonnummer) en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

3. Bestand in pdf mt als bestandsnaam :CE_ [Merk] Type_versie

4. Samenvatting gebruikershandleiding in het Nederlands bij het indienen van de offerte of een verklaring op erewoord dat de samenvatting of volledige Nederlandstalige gebruikershandleiding ter beschikking is bij levering. Indien niet tijdig ter beschikking worden de kosten voor de vertaling in mindering gebracht van de factuur. Bestand in pdf met als bestandnaam: UM_ [Merk] Type_versie.

5. Bestand in pdf met als bestandnaam: SM_ [Merk] Type_versie


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-04
Plaatselijke tijd: 09:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-10-01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

23/01/2020 om 14.30

Plaats van afspraak Raadzaal (route 4, K002, Adm. Geb. +0)

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7
Antwerpen
2000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14