Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364146 (2020-501378)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2020-0206-F50_0
Publicatie datum:15/01/2020
Uiterste datum:17/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Bekabeling verlichting
Beknopte beschrijving:
Bekabeling verlichting
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel BE, Raf Dox
+32 22134369
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
1000
Raf Dox
Telefoon: +32 22134369
raf.dox@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364146
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364146
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2020-0206-F50
www.microsoft.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bekabeling verlichting


Zoutleeuw


Bekabeling verlichting


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2020-0206-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-17
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-15