Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364318 (2020-501647)
Referentienummer:WRE-2020-611217-MISA-GO-032 -F50_0
Publicatie datum:17/01/2020
Uiterste datum:24/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Luik
Onderwerp:
4000 Liège - EPJL Coordination sécurité santé exécution
Beknopte beschrijving:
Coordination sécurité santé exécution
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est, Rue de Fragnée, 2, 4000 LIEGE BE
+32 498588591
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26957
Rue de Fragnée, 2
LIEGE
4000
Telefoon: +32 498588591
mirko.sabljic@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364318
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364318
REGIE DES BATIMENTS - WALLONIE REGION EST
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse : _hidden_@buildingsagency.be
LIEGE
4000
freemarket.WRE@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364318

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


4000 Liège - EPJL Coordination sécurité santé exécution


LIEGE


Coordination sécurité santé exécution


AFDELING: PROCEDURE


WRE-2020-611217-MISA-GO-032 -F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-24
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-17