Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364764 (2020-502150)
Referentienummer:Actiris-ORBEM-2-2020-F50_0
Publicatie datum:22/01/2020
Uiterste datum:05/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Verzekeringen stagiairs in het buitenland (dienst Actiris International)
Beknopte beschrijving:
Verzekeringen stagiairs in het buitenland (dienst Actiris International)
Aanbestedende overheid:
Actiris, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel BE
+32 25057951
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Actiris
Nationaal identificatienummer: 0239.843.188_23761
Sterrenkundelaan 14
Brussel
1210
Telefoon: +32 25057951
afvokar@actiris.be
www.actiris.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364764
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Actiris-ORBEM-2-2020-F50
Arbeidsbemiddeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verzekeringen stagiairs in het buitenland (dienst Actiris International)


Verzekeringen stagiairs in het buitenland (dienst Actiris International)


AFDELING: PROCEDURE


Actiris-ORBEM-2-2020-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-05
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-22