Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366106 (2020-503834)
Referentienummer:WoninGent cvba-so-2020-008 Brandwerende deuren-F02_0
Publicatie datum:05/02/2020
Uiterste datum:02/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
2020-008: Plaatsen van brandwerende deuren in 2 appartementsgebouwen te Gent
Beknopte beschrijving:
2020-008: De onderhavige opdracht betreft een opdracht voor:- Het leveren en plaatsen van brandwerende deuren conform de wettelijke bepalingen en vereisten. Het betreft voordeuren van appartementen.- Het leveren en plaatsen van bij brand van zelfsluitende brandwerende houten draaideuren (enkel voor perceel 1)De geleverde deuren beschikken over een BENOR/ATG certificaat.
Aanbestedende overheid:
WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


WoninGent cvba-so
Nationaal identificatienummer: 0400.032.156_525075
Lange Steenstraat 54
Gent
9000
overheidsopdrachten@woningent.be
www.woningent.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366106
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366106
WoninGent cvba-so
Brusselsesteenweg 479
Gentbrugge
9050
overheidsopdrachten@woningent.be
www.woningent.be
http://woningent.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WoninGent+cvba-so-2020-008+Brandwerende+deuren-F02
Sociale huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


2020-008: Plaatsen van brandwerende deuren in 2 appartementsgebouwen te Gent


WoninGent cvba-so-2020-008 Brandwerende deuren-F02_0

2020-008: De onderhavige opdracht betreft een opdracht voor:

- Het leveren en plaatsen van brandwerende deuren conform de wettelijke bepalingen en vereisten. Het betreft voordeuren van appartementen.

- Het leveren en plaatsen van bij brand van zelfsluitende brandwerende houten draaideuren (enkel voor perceel 1)

De geleverde deuren beschikken over een BENOR/ATG certificaat.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Kikvorsstraat - Residentie Orion


Perceel nr.: 1

Plaatsen brandwerende deuren residentie Orion


Gunningscriteria
Einde 2020-09-30

Kikvorsstraat - Residentie Jupiter


Perceel nr.: 2

Plaatsen brandwerende deuren residentie Orion


Gunningscriteria
Einde 2020-09-30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-02
Plaatselijke tijd: 08:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Gent
9000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Gent
9000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Gent
9000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-05