Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 367846 (2020-506050)
Referentienummer:Verko-RP KGA Kluizen 2020-F02_0
Publicatie datum:22/02/2020
Uiterste datum:31/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
RP KGA Kluizen 2020
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft de levering en plaatsing van KGA kluizen voor de recyclageparken van Lebbeke, Buggenhout, Wichelen en Wetteren en de verwijdering van de bestaande kluizen.
Aanbestedende overheid:
Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde BE, Bart Descamps
+32 52251818
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Verko
Nationaal identificatienummer: 0218.426.974_24961
Bevrijdingslaan 201
Dendermonde
9200
Bart Descamps
Telefoon: +32 52251818
bart.descamps@dds-verko.be
Fax: +32 52200142
www.dds-verko.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367846
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367846
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Verko-RP+KGA+Kluizen+2020-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RP KGA Kluizen 2020


Verko-RP KGA Kluizen 2020-F02_0

De onderhavige opdracht betreft de levering en plaatsing van KGA kluizen voor de recyclageparken van Lebbeke, Buggenhout, Wichelen en Wetteren en de verwijdering van de bestaande kluizen.


Dendermonde


De onderhavige opdracht betreft de levering en plaatsing van KGA kluizen voor de recyclageparken van Lebbeke, Buggenhout, Wichelen en Wetteren en de verwijdering van de bestaande kluizen.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-31
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-31
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde, Bevrijdingslaan 201, tegen een prijs van euro20,00 incl. BTW. Betaling contant bij afhaling of per post na ontvangst betaling op rekeningnummer BE 05 7372 2401 5075 met als mededeling RP KGA kluizen 2020.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-22