Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 368326 (2020-506652)
Referentienummer:VRW-2020-310082-11425-JOVS-F50_0
Publicatie datum:27/02/2020
Uiterste datum:12/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Studie voor het bekomen van een stedenbouwkundig attest
Beknopte beschrijving:
IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Studie voor het bekomen van een stedenbouwkundig attest
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Jonathan Vanslembrouck
+32 479540349
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Jonathan Vanslembrouck
Telefoon: +32 479540349
jonathan.vanslembrouck@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368326
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368326
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Jonathan Vanslembrouck
Telefoon: +32 479540349
jonathan.vanslembrouck@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318002

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Studie voor het bekomen van een stedenbouwkundig attest


IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Studie voor het bekomen van een stedenbouwkundig attest


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2020-310082-11425-JOVS-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-12
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail _hidden_@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

MEER INFO

Jonathan Vanslembrouck

jonathan.vanslembrouck@buildingsagency.be

+32 479540349

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-27