Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 369524 (2020-508038)
Referentienummer:FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL 2020 0027-F50_0
Publicatie datum:10/03/2020
Uiterste datum:24/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Renovatie personeelsparking Fedasil Kapellen
Beknopte beschrijving:
Renovatie personeelsparking Fedasil Kapellen
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_KAPELLEN, Kazerneweg 35, 2950 Kapellen BE, Peggy Moons
+32 36601921
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_KAPELLEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Peggy Moons
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369524
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369524

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie personeelsparking Fedasil Kapellen


Kazerneweg 35 te 2950 Kapellen


Renovatie personeelsparking Fedasil Kapellen


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL 2020 0027-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-24
Plaatselijke tijd: 13:18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-10