Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370803 (2020-509915)
Referentienummer:De Vlaamse Waterweg-AAS-19-0012-F03_0
Publicatie datum:24/03/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Inkoppelklaar maken van vier bruggen in en rond Aalst
Beknopte beschrijving:
Het voorwerp van de opdracht is het inkoppelklaar maken van de Zwarte Hoekbrug in Aalst, Sint-Annabrug in Aalst, de Zeebergbrug in Aalst en de Erembodegembrug in Erembodegem.
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Waterweg nv, Oostdijk 110, 2830 Willebroek BE, Jolien Daeninck
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Oostdijk 110
Willebroek
2830
Jolien Daeninck
contractmanagement.ATD@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370803
Openbare werken

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Inkoppelklaar maken van vier bruggen in en rond Aalst


De Vlaamse Waterweg-AAS-19-0012-F03_0

Het voorwerp van de opdracht is het inkoppelklaar maken van de Zwarte Hoekbrug in Aalst, Sint-Annabrug in Aalst, de Zeebergbrug in Aalst en de Erembodegembrug in Erembodegem.


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 549877.81

Aalst en Erembodegem


Deze opdracht wordt opgesplitst in een vast en een voorwaardelijk gedeelte.

1. Vast deel “Inkoppelklaar maken van vier bruggen in en rond Aalst.”

5. Voorwaardelijke deel “Onderhoud na de waarborgperiode”.


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000000
Opdracht nr.: AAS-19-0012

Inkoppelklaar maken van 4 bruggen in en rond Aalst


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-03-17
Aantal inschrijvingen: 2
Naam en adres van de contractant:
Spie Belgium NV
Tweestationsstraat 150-152
Brussel
1070
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 549877.81

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-24