Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370804 (2020-509935)
Referentienummer:Oud-Turnhout-PPP02S-305/0002/2020/04-F02_0
Publicatie datum:24/03/2020
Uiterste datum:29/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Uitvoeren van milieu- en natuurtaken 2020-2025 - voorbehouden opdracht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Oud-Turnhout, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout BE, De heer Stef Vanherck
+32 14462202
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Oud-Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.503.982
Dorp 31
Oud-Turnhout
2360
De heer Stef Vanherck
Telefoon: +32 14462202
stef.vanherck@oud-turnhout.be
Fax: +32 14462222
www.oud-turnhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/305/2S/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Uitvoeren van milieu- en natuurtaken 2020-2025 - voorbehouden opdracht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020/04

zie II.2.4


Gemeente Oud-Turnhout, Dorp 31 te 2360 Oud-Turnhout


Uitvoeren van milieu- en natuurtaken 2020-2025 - voorbehouden opdracht


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Plan van aanpak
Weging: 50
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 68

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.

3. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. De personeelsbezetting moet voldoende groot zijn om de beschreven taken te kunnen uitvoeren.

2. Het arsenaal aan werktuigen moet voldoende groot zijn om de beschreven taken te kunnen uitvoeren.

3. Minimum drie referenties van gelijkaardige omvang moeten kunnen voorgelegd worden.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-29
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-08-27

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-24