Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370779 (2020-510003)
Referentienummer:VRO-2020/710967/004Bis-Kabr-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:30/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding
Beknopte beschrijving:
GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Evelien Seyler
+32 485582837
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Evelien Seyler
Telefoon: +32 485582837
evelien.seyler@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370779
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370779
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VRO-2020%2F710967%2F004Bis-Kabr-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding


VRO-2020/710967/004Bis-Kabr-F02_0

GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding


GENK


GENK FOD Justitie : Inhuring voor huisvesting diensten FOD Justitie (Vredegerecht) met inbegrip van eerste inrichtingswerken / Her-aanbesteding


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 175

Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken (of anders per telefax of via de post) op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-30
Plaatselijke tijd: 09:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be/
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Brussel
1060
http://www.buildingsagency.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25