Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370786 (2020-510019)
Referentienummer:Moorslede-PPP021-553/0003/2020/189--F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:27/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
aanbrengen van wegmarkering
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Moorslede, Marktplaats 1, 8890 Moorslede BE, De heer Filip Samoy
+32 51788911
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Moorslede
Nationaal identificatienummer: 680.021.963
Marktplaats 1
Moorslede
8890
De heer Filip Samoy
Telefoon: +32 51788911
technische.dienst@moorslede.be
Fax: +32 51771076
www.moorslede.info
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/553/21/2020
Gemeente Moorslede
Nationaal identificatienummer: 680.021.963
Marktplaats 1
Moorslede
8890
De heer Filip Samoy
Telefoon: +32 51788911
technische.dienst@moorslede.be
Fax: +32 51771076
www.moorslede.info
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


aanbrengen van wegmarkering


2020/189_2

zie II.2.4


Gemeente Moorslede, Marktplaats 1 te 8890 Moorslede


De opdracht heeft tot doel het leveren en aanbrengen van diverse wegmarkeringen voor wegenis op het grondgebied van stad Mortsel.

De uit te voeren werken betreffen in hoofdzaak:

- Het vooraf grondig reinigen van de te schilderen oppervlakken;

- Het afbakenen van de zone waarin wegmarkeringen zullen aangebracht worden (om schade door derden aan pas aangebrachte markeringen te voorkomen);

- Leveren en aanbrengen van diverse verfmarkeringen;

- Leveren en aanbrengen van diverse koud-plastische markeringen;

- Leveren en aanbrengen van diverse thermoplastische markeringen;

- Het vernieuwen van bestaande wegmarkeringen;

- Het traceren van nieuwe wegmarkeringen.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.beschikbaar zijn.


1. idem

2. minimale jaaromzet:120.000 euro, excl. BTW


1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


1. idem

Vereiste erkenning: C3 (Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-10-24
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25